සේවක සංඛ්‍යා විස්තර

තනතුර සේවා ශ්රේණියේ වැටුප් කේතය සේවා මට්ටම DMS අනුමත
පවතින
  සේවක සංඛ්යාව
ස්ථිර කොන්ත්රාත්තුව අනියම් ස්ථිර කොන්ත්රාත්තුව අනියම්
ප්‍රාදේශීය ලේකම්  SLAS  I  SL 1-2016  ජ්යෙෂ්ඨ 1     1    
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්  SLAS  III/II  SL 1-2016  ජ්යෙෂ්ඨ 1     1    
නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්  SLPS  III/II  SL 1-2017  ජ්යෙෂ්ඨ 1     1    
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්  SLPS  III/II  SL 1-2018  ජ්යෙෂ්ඨ 0     1    
ගණකාධිකාරී SLACS  III/II  SL 1-2019  ජ්යෙෂ්ඨ 1     1    
පරිපාලන නිලධාරී PMAS  Supra  MN7-2016  තෘතියීයයි 1     1    
පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී GNS  Supre  MN7-2017  තෘතියීයයි  1     0    
පරිවර්තකය (සිංහල-දෙමළ) TS   II/I   MN6-2006 A  තෘතියීයයි   2       1      
පරිවර්තකය (දෙමළ-ඉංග්රීසි)
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් Regs  Class 3
Grade II/I
 MN5-2016  තෘතියීයයි 1     1    
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක AS  III/II/I  MN4-2016  ද්විතීයික  1     1    
සංවර්ධන නිලධාරී DOS  III/II/I  MN4-2016  ද්විතීයික  6     5    
සංවර්ධන නිලධාරී(සංවර්ධනයක්) DOS  III/II/I  MN4-2016  ද්විතීයික  55     54    
කාර්මික නිලධාරී SLTS  III/II/I  MN3-2016  ද්විතීයික  1     1    
රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර PMAS  III/II/I  MN2-2016  ද්විතීයික 30     33    
ග්රාම නිලධාරී G.S    MN2-2016  ද්විතීයික 40     36    
තොරතුරු හා තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර SLICTS  class 3
Grade III/II/I
 MTI-2016  ද්විතීයික 1     1    
කාර්මික සහකාර Dept  III/II/I  MTI-2016  ද්විතීයික  1     1    
රියදුරු CDS  III/II/I
special
 PL3-2016  ප්රාථමිකය 2     2    
කාර්යාල කාර්ය සහායක OES  III/II/I
special
 PL1-2016  ප්රාථමිකය 9     7    
කාර්යාල සේවකයෙක් OES  III/II/I  PL1-2016  ප්රාථමිකය            
 මුළු  155  149  

News & Events

03
සැප්2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
සැප්2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

News & Events

03
සැප්2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
සැප්2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

28
අගෝ2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

"நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” தேசிய அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்  “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்”...

26
අගෝ2019
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

ஜனாதிபதியின் 'நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்' தேசிய வேலைத்திட்டம்    ஜனாதிபதியின்...

15
ජූලි2019
பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

  பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019   வடக்கு மாகாண...

09
මැයි2019

நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய துக்கதினம் அனுஷ்டிப்பு

  தேசிய துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பு கடந்த 21...

15
මාර්2019

Housing Beneficiaries List - 2019

  Housing Beneficiaries List - 2019  ...

14
මාර්2019
பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

   பதிவாளர் நாயகத் திணைக்கள சேவைகளைப் புத்தாக்கம் கொண்டதாக...

15
පෙබ2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
පෙබ2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

13
පෙබ2019

National Productivity Awards Results - 2016/2017

  The National Productivity Secretariat (NPS), Which...

Scroll To Top