ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර e.a.d.n.c.weerasekara ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය +94 718 845 661
පංචිකාවත්ත e.a.d.n.c.weerasekara ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය +94 718 845 661
මාළිගාකන්ද m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
මරදාන m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
සුදුවැල්ල m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
නැගෙනහිර කොටහේන a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
ඉබ්බන්වල a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
බටහිර කොටහේන a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
නවගම්පුර b.g.a.priyadarshani බී.ජී.ඒ. ප්‍රියදර්ෂණී මෙය +94 713 871 804
කොටුව b.g.a.priyadarshani බී.ජී.ඒ. ප්‍රියදර්ෂණී මෙය +94 713 871 804
මසංගස්වීදිය k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
කොච්චිකඩේ උතුර k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
පිටකොටුව k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
මහවත්ත n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
මාදම්පිටිය n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
හුණුපිටිය n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
ජින්තුපිටිය r.d.s.jayamini ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය +94 754 647 580
කොච්චිකඩේ දකුණ r.d.s.jayamini ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය +94 754 647 580
මාළිගාවත්ත බටහිර p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
වෑකන්ද p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
ගාලුමුවදොර p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
මට්ටක්කුලිය a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
සම්මන්ත්‍රණපුර a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
බ්ලූමැන්ඩල් a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
අලුත්කඩේ බටහිර r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
කෙසෙල්වත්ත r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
කොම්පඤ්ඤවීදිය r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
ඛෙත්තාරාමය k.n.nadini කේ.එන්. නදිනි මිය +94 711 111 050
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර k.n.nadini කේ.එන්. නදිනි මිය +94 711 111 050
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
නිව්බසාර් p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
අලුත්මාවත f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776
ලුණුපොකුණ f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776
මෝදර f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776

News & Events

03
සැප්2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
සැප්2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

News & Events

03
සැප්2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
සැප්2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

28
අගෝ2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

"நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” தேசிய அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்  “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்”...

26
අගෝ2019
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

ஜனாதிபதியின் 'நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்' தேசிய வேலைத்திட்டம்    ஜனாதிபதியின்...

15
ජූලි2019
பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

  பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019   வடக்கு மாகாண...

09
මැයි2019

நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய துக்கதினம் அனுஷ்டிப்பு

  தேசிய துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பு கடந்த 21...

15
මාර්2019

Housing Beneficiaries List - 2019

  Housing Beneficiaries List - 2019  ...

14
මාර්2019
பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

   பதிவாளர் நாயகத் திணைக்கள சேவைகளைப் புத்தாக்கம் கொண்டதாக...

15
පෙබ2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
පෙබ2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

13
පෙබ2019

National Productivity Awards Results - 2016/2017

  The National Productivity Secretariat (NPS), Which...

Scroll To Top