කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
මෝදර manel mendis මානෙල් මෙන්ඩිස් මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 12, ඩිලාසල් වීදීය, මෝදර +94 112 527 792
+94 112 522 576
මට්ටක්කුලිය margret rathnayaka මාග්‍රට් රත්නායක මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 72 ඒ, ධවලසිංහාරාම මාවත, කොළඹ  15 +94 722 120 129
මරදාන wijitha jayasooriya ඩබ්. විජිතා ජයසූරිය මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 236, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ  10 +94 112 687 673
මහබෝධිය gamini kangodaarachchi ගාමිණි කන්ගොඩ ආරච්චි මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 565, මරදාන පාර, කොළඹ 10 +94 112 694 467
+94 777 827 755
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් palihena ජේ.එන්. පලිහේන මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 312/ 87, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14 +94 785 673 922
කොච්චිකඩේ helan madanayaka හෙලන් මදනායක මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 9, මේෆීල්ඩ් පාර, කොළඹ 13 +94 112 431 715
පංචිකාවත්ත fernando එච්.එම්. ප්‍රනාන්දු මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 24/ 1 ඒ, මල්ලිකාරාම පාර, දෙමටගොඩ. +94 779 775 632
මරදාන satikunasiwam කේ. සටිකුණසිවම් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක සී.ජී. 2, 1 මරදාන, කොළඹ 10 +94 714 820 055
මාළිගාවත්ත rajasekaran ආර්. රාජසේකරන් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක ඊ1,1/3, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, මාළිගාවත්ත +94 112 448 210
+94 777 802 339
මෝදර ravindran එස්. රවීන්ද්‍රන් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 68/1, ශාන්ත මරියා පාර, කොළඹ 15 +94 112 527 215
+94 773 128 378
මට්ටක්කුලිය elsi balamani එල්සි බාලමනී මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 65/143, කාක දූපත, කොළඹ 15 +94 113 030 775
+94 785 432 026
මෝදර උතුර swarna rajapaksha ස්වර්ණා රාජපක්ෂ මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 25, මුදලිඳු ජෝන් රුද්‍රගු මාවත, කොළඹ 15 +94 771 850 748
+94 112 527 917
කොම්පඤ්ඤවීදිය raheema ruhulla රහීමා රුහුල්ලා මිය උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 74, පල්ලිය වීදීය, කොළඹ 02 +94 773 779 110
නිව්බසාර් thasthakeer ඒ.එල්. තස්තකීර් මයා උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 301/ඊ, වේල්ල වීදීය, කොළඹ 12 +94 711 483 757
+94 112 335 405
කොටහේන jeyarani rajiv එම්.ජී. ජෙයරාණී රජිව් මිය උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 132/52, ඩිමෙල් වත්ත, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14 +94 754 311 739
මාලිගාවත්ත farook එම්.එෆ්.ඒ. ෆාරුක් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 249/2, ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, කොළඹ 10 +94 773 237 272
+94 112 471 183
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් najimudeen වයි. නජිමුදීන් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 80, පරාක්‍රම පාර, කොළඹ 10 +94 714 003 816
+94 112 423 219
කොම්පඤ්ඤවීදිය musni ameer මුස්නි අමීර් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 7, චැපල් පටුමග, කොළඹ 02 +94 714 819 776
මාලිගාවත්ත naseer එම්.එන්.එම්. නසීර් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 16/1 බී, සීමන්ස් පාර, කොළඹ 10. +94 112 693 111
+94 777 727 832
මෝදර wasana saman kumara වාසනා සමන් කුමාර මයා උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 398/ඒ, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14. +94 715 746 490
මරදාන salaahuddeen ඒ. සලාහුදීන් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 105, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. +94 112 662 137
+94 777 272 019

News & Events

09
මැයි2019

நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய துக்கதினம் அனுஷ்டிப்பு

  தேசிய துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பு கடந்த 21...

15
මාර්2019

Housing Beneficiaries List - 2019

  Housing Beneficiaries List - 2019  ...

News & Events

09
මැයි2019

நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய துக்கதினம் அனுஷ்டிப்பு

  தேசிய துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பு கடந்த 21...

15
මාර්2019

Housing Beneficiaries List - 2019

  Housing Beneficiaries List - 2019  ...

14
මාර්2019
பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

   பதிவாளர் நாயகத் திணைக்கள சேவைகளைப் புத்தாக்கம் கொண்டதாக...

15
පෙබ2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
පෙබ2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

13
පෙබ2019

National Productivity Awards Results - 2016/2017

  The National Productivity Secretariat (NPS), Which...

13
පෙබ2019

Housing Beneficiaries List - 2019

Housing Beneficiaries List - 2019 Se No ...

13
පෙබ2019
Cultural Programme-2018

Cultural Programme-2018

  A cultural programme organized by the...

12
පෙබ2019
71st National Independence day Celebration

71st National Independence day Celebration

February 4 is the official celebration day...

Scroll To Top